Privacy Statement

Versie 23-05-2018

Hendriks Coppelmans Bouwgroep B.V. en alle tot deze groep behorende ondernemingen zijn actief in de bouw- en vastgoedsector. Een van onze drie kernwaarden is: betrouwbaar. Daarom willen wij ook zorgvuldig met u communiceren over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft, tijdens uw bezoek aan onze website, het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen. Denk ook aan: uw verzoek om informatie en/of vragen aan onze organisatie, werving van personeel, bezoeken van onze evenementen en bijeenkomsten, samenstellen van gebruiksstatistieken en beveiliging van onze website(s). Bij andere bronnen denken wij aan persoonsgegevens ontvangen via social mediaplatforms, Handelsregisters of Kadaster.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Om onze werkzaamheden goed te kunnen doen, is het soms nodig om uw persoons-gegevens te verwerken. Wij verwerken deze in overeenstemming met de geldende privacy-wetgeving. Dit doen wij om in contact te komen met (potentiele) relaties en contact met u te onderhouden, voor marketingactiviteiten zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van communicatie met informatie die voor u interessant kan zijn. Maar ook voor beveiliging, het gebruik en verbetering van onze website, verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening en het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

Wettelijke grondslag

Bij het verwerken van gegevens baseren wij ons op verschillende grondslagen. Deze verwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van overeenkomsten met u. In sommige gevallen vragen wij u toestemming. Ook kan het gaan om een gerechtvaardigd belang zoals in het kader van intern beheer, kwaliteitsverbetering of communicatie met (potentiele) klanten en (potentiele) medewerkers.

U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij zullen het gebruik van uw persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij wij een andere wettelijke grondslag voor het gebruik hebben. Zie ook het punt “uw rechten”.

Inschakelen derden

In bepaalde gevallen kan het voor ons noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot uw persoonsgegevens. Dit gebeurt alleen voor de in dit statement genoemde doelen. We doen dit alleen als we zeker weten dat die derden de gegevens alleen gebruiken op een manier en voor een doel waarvoor wij die gegevens verkregen hebben. Verder gelden voor onze medewerkers geheimhoudingverplichtingen en voor onze partners de contractueel overeengekomen beveiligingsmaatregelen. Zo voorkomen we dat uw persoonsgegevens bekend worden bij andere partijen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten of zolang als de wettelijke bewaartermijnen gelden.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hierbij voldoen wij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Onze medewerkers en partners vallen onder de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels, geheimhouding en/of contractueel overeengekomen privacyafspraken. Indien er sprake is van aanwijzingen van misbruik, vragen wij u dit bij ons te melden zoals vermeld onder het kopje “Uw rechten”. Wij informeren u dan over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling te voorkomen.

Cookies en hyperlinks

Onze websites maken gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren en onze dienstverlening te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. Hendriks Coppelmans is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is Hendriks Coppelmans verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Uw rechten

Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon of meldt dit via een email aan: bouwgroep@hendrikscoppelmans.nl. Wij zullen er alles aan doen om een passende oplossing te vinden.

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens door via een email aan bovenstaand adres of een schriftelijk bericht een verzoek daartoe in te dienen. (Ons postadres is: Hendriks Coppelmans Bouwgroep BV, Postbus 179, 5340 AD Oss). Wilt u van ons geen nieuwsbrieven, e-mails en/of uitnodigingen meer ontvangen. Ook in die gevallen kunt u een verzoek bij ons indienen. Wij nemen dan contact op en zullen uw verzoek zo zorgvuldig mogelijk behandelen.

Andere rechten zijn uw recht op inzage, recht om uw gegevens te laten corrigeren of te beperken en het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om hieraan niet mee te werken omdat dit zwaarder weegt dan uw privacybelang  Als deze verzoeken onredelijk zware technische inspanningen vragen of onredelijk zware gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengen, kunnen wij uw verzoek weigeren.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling