Disclaimer

Algemeen

De webpagina’s van Hendriks Coppelmans zijn in eigendom en beheer van Hendriks Coppelmans Bouwgroep.

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van en geldt voor eenieder die kennis neemt van de website.

Hendriks Coppelmans besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Hendriks Coppelmans is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt Hendriks Coppelmans geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin des woords.

Hendriks Coppelmans aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wanneer Hendriks Coppelmans links naar internetsites van derden vermeldt op deze website, betekent dit niet een aanbeveling, advies of aanbod door Hendriks Coppelmans.

Hendriks Coppelmans garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische berichten.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op te slaan op uw computer. Meer informatie over de cookies die op deze site gebruikt worden, hun functie en manieren voor u om cookies te weigeren, vindt u hier.

Privacy statement

Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt, via formulieren of e-mail, worden door Hendriks Coppelmans strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt. Bij inschrijvingen op projecten via het inschrijfformulier op deze website zullen (persoonlijke) gegevens uitsluitend verstrekt worden aan de verkopend makelaar van het betreffende project waarvoor ingeschreven is.

Hendriks Coppelmans distantieert zich van het versturen van ongevraagde commerciële e-mailberichten (‘spam’). De gegevens die u verstuurt via onze formulieren en alle e-mailcorrespondentie die u met ons uitwisselt, vindt plaats via een onbeveiligde verbinding (geen encryptie). Dit houdt in dat mogelijk verlies of misbruik van deze verzonden gegevens door derden geheel voor eigen risico is; Hendriks Coppelmans stelt zich hiervoor niet aansprakelijk. U kunt, indien u wenst gebruikmaken van meer traditionele wegen om contact met ons te onderhouden, zie hiervoor onze adresgegevens.

Copyright

Alle inhoud (teksten, afbeeldingen, bestanden) op deze website en het intellectueel ontwerp van deze website zijn eigendom van Hendriks Coppelmans Bouwgroep. HTML en CSS broncode vallen niet onder dit eigenaarschap.

Alle verwijzingen naar en quotaties van externe bronnen zijn copyright van de respectievelijke eigenaars. Hendriks Coppelmans maakt geen enkele aanspraak op eigenaarschap van deze bronnen. Verwijzigen en quotaties van deze bronnen zijn op basis van aanname van redelijkheid en fair use gebruikt. Voor zover ons bekend is hierbij geen inbreuk gemaakt op copyright of welk ander recht dan ook. Indien men meent dat verwijzingen naar en/of quotaties van bepaalde externe bronnen in strijd zijn met regels, rechten of belangen, neemt u dan contact met ons op.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hendriks Coppelmans is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren.