8 januari 2018

Straks verplichte omgevingsdialoog nu al toegepast in gemeente Uden

Terug

Met lokale initiatieven zoals de G1000 en Udenaar de toekomst heeft de gemeente Uden een traditie op het vlak van bewonersparticipatie. Niet zo vreemd dat juist hier een pilotproject is gestart, in de aanloop naar de nieuwe Omgevingswet. Een wet die voorschrijft dat bij ontwikkelingsinitiatieven partijen vroegtijdig in dialoog gaan met de buurt. Als ontwikkelende bouwer vervullen wij daarin een centrale rol. “De gesprekken met de buurt leveren waardevolle inzichten op.”

Vooruitlopend op de komst van de nieuwe Omgevingswet, mogelijk in 2020, koos de gemeente Uden herontwikkelingslocatie Volkelseweg-Loopkantstraat als pilotproject. Een gebied waar van oudsher wonen en werken samengaan. “Hier willen we meer ruimte geven aan een gevarieerd woonaanbod”, vertelt Nicoline van der Windt, projectleider bij de gemeente Uden. “Verschillende initiatiefnemers hebben hiervoor al ideeën ingediend. Ook Hendriks Coppelmans. Voor ons een mooie kans om de omgevingsdialoog voor het eerst in te zetten.” Anita Pauwels, projectontwikkelaar bij Hendriks Coppelmans, ziet duidelijk de meerwaarde van zo’n dialoog. “Hoe eerder je de buurt erbij betrekt, hoe beter je belangrijke informatie kunt meenemen in het projectplan. Best even wennen, maar zo krijg je draagvlak en een plan waar ook de omgeving blij mee is.”

Buurt denkt graag actief mee

De aftrap van de omgevingsdialoog voor het pilotgebied was in maart dit jaar met een plenaire bijeenkomst voor omwonenden en andere belanghebbenden.Daarna ging een werkgroep aan de slag om uit te werken hoe je zo’n dialoog met de buurt goed voert. Bewoners en initiatiefnemers van de diverse plannen kwamen vier keer bij elkaar om mee te denken.Zorgen over de verkeerssituatie leidde nog tot een extra bijeenkomst. Afgelopen zomer werden de buurtdialoogrichtlijnen door de gemeente vastgesteld. “Het is essentieel dat we met open vizier de cruciale zaken met de omgeving bespreken”, vindt Nicoline van der Windt. ”Wij willen dat de omgeving goed gehoord wordt. Ik vind het bijzonder dat we als gemeente samen met alle belanghebbenden een open onderzoeksproces hebben doorlopen. En de bewoners waarderen het dat ze inbreng hebben.” Anita Pauwels herkent zich daarin. “Mensen denken graag actief mee over hun leefomgeving. Dat leerpunt kunnen we nu al trekken vanuit deze pilot. Als je de goede insteek kiest, is de koudwatervrees die we als ontwikkelende bouwer toch een beetje hebben helemaal niet nodig. Want uiteindelijk blijkt dat wat de buurt een redelijk plan vindt al heel dicht bij ons eigen idee ligt. We zitten aardig op één lijn.”

Bewoners laten kiezen

Met de bewonersbijeenkomst afgelopen september is de pilot een nieuwe fase ingegaan. Samen met de buurt daadwerkelijk in gesprek over de inhoud van ons plan: de sloop van de bestaande bebouwing op Loopkantstraat 3 en realisatie van 39 appartementen. Anita Pauwels: “In onze presentatie benoemden we heel bewust de afwegingen die een rol spelen. Wat is bijvoorbeeld de beste plek voor parkeerplaatsen, voor of achter het gebouw? Welke vormen van terreinafscheiding zijn er mogelijk? En wat betekenen keuzes voor het uitzicht van omwonenden? We presenteren dus geen kant-en-klaar plan, maar laten via schetsen zien waar de discussiepunten liggen en wat de voor- en nadelen zijn. Zo kunnen we met verschillende belangen rekening houden. En de plek van de inrit hebben bewoners samen mogen kiezen.” “Kijk, dan neem je omwonenden serieus”, vult Nicoline van der Windt aan. “Voor de buurt zijn dit wezenlijke dingen. Door het op deze manier aan te vliegen, ga je de dialoog aan. Buurtbewoners worden niet geconfronteerd met een uitgewerkt plan waar ze alleen ja of nee op kunnen zeggen. En die dialoog biedt waardevolle inzichten voor de verdere invulling van het ontwerp.”

 

In gesprek met de buurt over ontwikkelingsplannen in gemeente Uden

In gesprek met de buurt over ontwikkelingsplannen in gemeente Uden

In gesprek met de buurt over ontwikkelingsplannen in gemeente Uden

In gesprek met de buurt over ontwikkelingsplannen in gemeente Uden

In gesprek met de buurt over ontwikkelingsplannen in gemeente Uden

In gesprek met de buurt over ontwikkelingsplannen in gemeente Uden

In gesprek met de buurt over ontwikkelingsplannen in gemeente Uden

In gesprek met de buurt over ontwikkelingsplannen in gemeente Uden

In gesprek met de buurt over ontwikkelingsplannen in gemeente Uden

In gesprek met de buurt over ontwikkelingsplannen in gemeente Uden

In gesprek met de buurt over ontwikkelingsplannen in gemeente Uden

In gesprek met de buurt over ontwikkelingsplannen in gemeente Uden

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling